Eläinystävien puolesta

Kristiina Snellman – säätiö sr

Kristiina Snellman – säätiö sr

Kristiina Snellman-säätiö sr on testamentilla perustettu säätiö, joka on aloittanut toimintansa 2020. Säätiö tukee ensisijaisesti Suomessa, mutta erityisistä syistä myös ulkomailla tapahtuvaa eläinten suojelutyötä. Säätiö haluaa kannustaa eläinten parissa työskenteleviä tai harrastavia ihmisiä eläinten hyvinvointia edistäviin toimintamalleihin. Säätiö jakaa vuosittain yhden tai useampia säätiön nimeä kantavia palkintoja, joka myönnetään esimerkillisestä toimintatavasta eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Säätiön kotipaikka on Lohja.


Säätiön säännöt

1§  Säätiön nimi on Kristiina Snellman-säätiö ja kotipaikka on Lohja.

2§  Säätiön tarkoitus on tukea ensisijaisesti Suomessa, mutta erityisistä syistä myös ulkomailla tapahtuvaa eläinten suojelutyötä.

3§  Säätiö tukee stipendein, apurahoin ja muun taloudellisen tuen muodossa hankkeita, jotka toteuttavat säätiön yleistä tarkoitusta.

Säätiö järjestää Lohjan tilalla tapahtumia, jotka tuovat eläimet osaksi ihmisten arkea ja säätiö osallistuu myös tällaisiin tapahtumiin.

Säätiö seuraa kaikkinaista eläimillä tapahtuvaa kilpailutoimintaa ja palkitsee säätiön nimeä kantavalla palkinnolla havaitun kiitettävän kilpailusuorituksen, joka perustuu eläimen luontaisten ominaisuuksien kunnioittamiseen.

Säätiö käyttää Lohjan kiinteistöllä olevaa hevostallia sijoittamalla sinne eläimiä, joiden omistajat ovat joutuneet äkillisesti ja arvaamatta vaikeuksiin eläimen hoidossa. Säätiö harjoittaa myös eläinten kuljetusta vastaavissa tilanteissa. Hoidosta ja kuljetuksesta peritään vain kohtuullinen korvaus ja erityisistä syistä korvaus voidaan jättää perimättä kokonaan.

4§  Säätiön säädepääomaksi on luovutettu koko Leena Kristiina Snellmanin  testamentilla luovuttama omaisuus.

Luovutetusta omaisuudesta merkitään 50.000 euroa peruspääomaksi ja loppuosa luovutetusta omaisuudesta merkitään muuksi omaksi pääomaksi.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoilla.

5§  Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kolme jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2021 vuosikokouksen päättyessä.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustaja. Säätiön perustaja voi ilmoittaa hallitukselle, että sen tehtävänä on valita säätiölle uusi hallitus. Ellei uutta hallitusta ole valittu maaliskuun loppuun mennessä, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Uuden hallituksen valinnassa pitää pyrkiä siihen, että hallitukseen valitaan ainoastaan yksi sellainen jäsen, joka ei ole aikaisemmin kuulunut hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

6§  Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti postin tai sähköpostin välityksellä kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan vastaavalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai sen jäsenen kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi siihen valittu hallituksen jäsen.

7§  Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä. Kun hallituksen jäsenet osallistuvat säätiön harjoittamaan vapaaehtoistyöhön, he voivat periä ainoastaan kulukorvauksen.

8§  Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä

Vuosikokouksessa on:

  1. käsiteltävä tilintarkastuskertomus sekä vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
  2. päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
  3. määrättävä kokouspalkkion suuruus ja
  4. valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Kokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet, jos heitä ei ole määräajassa aiemmin valittu.

9§  Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

10§  Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edelliseltä vuodelta on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä.

11§  Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenten vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12§  Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutoksille on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13§   Säätiö purkautuu tai lakkautetaan käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.


Säätiön hallitus

Jukka Suominen, puheenjohtaja

Taina Leppilahti, hallituksen jäsen

Rita Tainio, hallituksen jäsen